Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri

Dilek Sultan Acarlı, Sevilay Dervişoğlu
234 48

Öz


Sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı son yıllarda fen eğitimi alanında yapılan reform çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır (NRC, 2000). Türkiye’de biyoloji dersi öğretim programında da öğrencilere araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme gibi bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlar yer almaktadır. Bu kazanımlara ulaşmada laboratuvar uygulamaları önemli rol oynar. Laboratuvar uygulamaları, anlamlı öğrenme ve bilim yaparken bilgiyi yapılandırma sürecine dâhil olma fırsatı sunar. Bu araştırma, deneysel bir çalışma olup genel biyoloji laboratuvarı dersinde gerçekleştirilmiştir. Burada öğretmen adaylarına rehberli sorgulama yaklaşıma göre hazırlanmış olan laboratuvar etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı öğrenme süreci ile ilgili algıları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının uygulanan laboratuvar etkinliklerine yönelik görüşleri alınarak etkinlikleri gerçekleştirmede karşılaştıkları güçlükler ile etkinliklerin öğrenci açısından olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının rehberli sorgulama yaklaşımına ilişkin algıları, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla belirlenmiş ve nitel veri analizi programı (MAXQDA) yardımıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi (Mayring, 2002) yöntemi” kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Rehberli sorgulama, Biyoloji laboratuvarı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acarlı, D. S. & Dervişoğlu, S. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvarda rehberli sorgulamaya dayalı öğretime ilişkin görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 22-34.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.9

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.