Hayat Bilgisi 2. Sınıf Dersinde Yer Alan Dün, Bugün, Yarın Temasında Geçen Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan Aydemir, Yalçın Karalı, Özer Çelik
177 31

Öz


Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenin görüşlerine dayalı olarak Hayat Bilgisi 2.sınıf dersinde yer alan “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ve Darende, Hekimhan, Kuluncak ilçelerinde görev yapmakta olan 100 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Hayat Bilgisi 2.sınıf öğretmen kılavuzunda bulunan kazanımlardan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre ilişkisiz t-testi, öğretmenlerin yaş, kıdem ve görev yaptığı ilçe değişkenlerine göre; tek yönlü varyans analizi “ANOVA” kullanılarak bulgulara ulaşılmış ve bulgular yorumlanmıştır. “ANOVA” testi sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “post-hoc” tekniklerinden “LSD” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Hayat Bilgisi 2. Sınıf dersinde yer alan “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kazanımların iyi düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve görev yaptığı ilçe değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kazanımların daha iyi düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Hayat bilgisi, Tema, Kazanım, Öğretmen

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydemir, H., Karalı, Y., & Çelik, Ö. (2018). Hayat bilgisi 2. sınıf dersinde yer alan dün, bugün, yarın temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 7-21.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.8

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.