Türkiye’de Web 2.0 Araçlarının Eğitim-Öğretim Ortamlarında Kullanımına Bir Bakış: 2010-2020 Dönemi Tezlerinin İncelenmesi

Muharrem Altunışık, Ahmet Oğuz Aktürk
248 285

Öz


Teknolojideki hızlı gelişimler birçok alanı etkilediği gibi eğitimi de etkilemiştir. Bu durum eğitimde teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Eğitimde teknoloji konusu ele alındığında ortaya çıkan bir konu ise Web 2.0 araçlarıdır. Web 2.0 teknolojisiyle birlikte öğrenciler eğitimde pasif konumdan daha aktif konuma gelmekte ve üreten ve paylaşabilen bir hal almaktadır. Bu araştırmada, odağında Web 2.0 teknolojilerinin bulunduğu 2010-2020 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri içerik analizi yöntemine göre incelenmiştir. Bu bağlamda ilgili veri tabanında yapılan tarama sonucunda ulaşılan tezlerden 44 tanesi tez türü, tez yılı, gerçekleştirildiği üniversite, yazım dili, ele alınan konu, örneklem büyüklüğü/seçim yöntemi/düzeyi, araştırma yöntemi, veri toplama araçları ve verilerin analiz yöntemi kategorileri altında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çalışılan tezlerde dil olarak genellikle Türkçe’nin kullanıldığı, Web 2.0 konusunda araştırmaların son yıllarda artmasıyla birlikte özellikle 2019 yılında daha çok ele alındığı ve vakıf üniversitelerine oranla daha çok devlet üniversitelerinde incelendiği ortaya çıkmıştır. Araştırmaların büyük bir çoğunluğunda amaca uygun örneklem tekniğiyle seçilen katılımcıların genelde lisans düzeyindeki öğrencilerden oluştuğu ve örneklem büyüklüğünün daha çok 31-100 kişiden oluştuğu ortaya çıkan bir diğer bulgudur. Nicel ve literatür derlemesi yöntemlerinin nitel ve karma yöntemlere oranla daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Tezlerde anket, görüşme ve tutum/öz-yeterlik/motivasyon/yetenek testleri sıklıkla kullanılan veri toplama araçları iken toplanan verilerin daha çok nicel yöntemlerle analiz edildiği görülmektedir. Tezlerde verilerin analizinde nitel analizlerle birlikte frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA gibi tekniklerden faydalanılmasına rağmen MANOVA ve MANCOVA gibi ileri düzey istatistik tekniklerin kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Web 2.0 araçları, Eğitim teknolojisi, İçerik analizi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altunışık, M. & Aktürk, A. O. (2021). Türkiye’de web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına bir bakış: 2010-2020 dönemi tezlerinin incelenmesi [A literature review on the usage of Web 2.0 tools in educational environments in Turkey: Analysis of the theses between the years 2010 and 2020]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 205-227.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.66

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

13452  13453
ISI_indexing_21.jpg           13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.