Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Özer Çelik
112 45

Öz


Bu araştırmanın amacı; 2009 hayat bilgisi dersi öğretim programının kazanımları, içeriği, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme boyutları açısından aksayan yönlerinin neler olduğunu sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ve Malatya Yeşilyurt ilçesinde görev yapan 600 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre; tek yönlü varyans analizi “ANOVA” kullanılarak bulgulara ulaşılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Bu test sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “LSD” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenleri, 2009 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının uygulanabilir olması bakımından genel görüşlerini “Katılıyorum” düzeyinde belirtmişlerdir. Ayrıca; programın uygulanabilirliğine yönelik maddeler analiz edildiğinde; sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiş ve elde edilen veriler ışığında programın aksayan yönleri ile ilgili yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Hayat Bilgisi Dersi, Program, Öğretmen

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çelik, Ö. (2021). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 117-137.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.53

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

13452  13453
ISI_indexing_21.jpg           13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.