Sınıf Öğretmenlerinin Okul Kültürüne İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Özer Çelik
232 68

Öz


Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin algılarının ne olduğunu belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ve Malatya’nın Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde görev yapmakta olan 100 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Kılıç (2006)’ tarafından geliştirilen okul kültürü ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre; ilişkisiz t-testi, yaş ve görev yapılan ilçe değişkenlerine göre; tek yönlü varyans analizi “ANOVA” kullanılarak bulgulara ulaşılmış, bulgular yorumlanmıştır. Bu test sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “LSD” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenlerinin okul kültürü algıları genel olarak “Katılıyorum” düzeyindedir. Okul kültürüne yönelik maddeler analiz edildiğinde; sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, yaş ve görev yapılan ilçe değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiş, elde edilen veriler ışığında etkin bir okul kültürü anlayışının geliştirilmesine dönük yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Kültür, Okul Kültürü, Öğretmen

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çelik, Ö. (2021). Sınıf öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin algılarının değerlendirilmesi [Evaluation of classroom teachers’ perceptions about school culture]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(1), 64-77.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.50

Refback'lerTelif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.