Genel Yetkinlik İnancı, Akıllı Tahta Tutumu ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum: Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme

Murat Polat
67 60

Abstract


Sınıflarda teknoloji ürünlerinin kullanımı günden güne giderek daha çok artmaktadır. Bu durumun özellikle yüz yüze etkileşimin olduğu sınıf ortamlarında öğrenme-öğretme süreçleri üzerindeki muhtemel etkileri ise hala tartışılmaktadır. Bu tartışmanın çözümüne küçük bir katkı da öğrenci tutumlarının analiz edilmesi yoluyla sağlanabilir. Bu araştırmanın temel amacı da öğretmen adaylarının akıllı tahtaya ve derslerde teknoloji ürünü kullanımına yönelik tutumları ile genel yetkinlik inançları arasındaki ilişkileri bir ön tahmin modeliyle ortaya koymaktır. Araştırma bir devlet üniversitesine bağlı eğitim fakültesinde öğrenim gören 121 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür ve veri toplama aracı olarak; bir adet kişisel bilgi formu, Akıllı Tahta Tutum Ölçeği, Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği ve Derslerde Teknoloji Ürünü̈ Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda; akıllı tahta tutumu ve derslerde teknoloji ürünü kullanımına yönelik tutum ile genel yetkinlik inancı arasında zayıf ve orta düzeyde birtakım yordayıcı ve anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords


Smart board attitude, Attitude towards technology use in lessons, General competency belief, Pre-service teachers, PLS-SEM

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Polat, M. (2020). Genel yetkinlik inancı, akıllı tahta tutumu ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutum: Öğretmen adayları üzerine bir inceleme. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(2), 81-94.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.