Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

İsa Boz, Mehmet Arif Özerbaş
51 57

Öz


Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde teknoloji kullanımlarına ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verileri toplamak için Öksüz, Ak ve Uça (2009) tarafından geliştirilen iki alt boyutlu ve 25 maddeden oluşan, 5’li likert tipi “Öğretmenlerin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış açık uçlu anket soruları kullanılmıştır. Toplamda 125 sınıf öğretmenine ulaşılmıştır. Verilerin analizi için ölçekten elde edilen verilerin frekans ve yüzde dağılımları çıkartılmıştır. Yarı yapılandırılmış anket formları kodlanarak, araştırmanın bulgularında kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından elde edilen veriler düzenlenerek bulgulara konmuş, özetlenerek, yorumlanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde teknoloji kullanımlarına ilişkin algısının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematik dersinde etkileşimli tahta kullanmanın sanal da olsa bir gerçeklik sunduğu, teknolojik araçların ve gereçlerin öğrenmeye ilgiyi ve isteği artırdığı, öğretmenler en çok internet, bilgisayar, video oynatıcılar, etkileşimli tahta ve hesap makinesine ihtiyaç duyduklarını, matematik dersinde kullanılan teknolojik araçların ve gereçlerin çağın gereksinimlerine uygun olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler


Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Teknoloji

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Boz, İ., & Özerbaş, M. A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde teknoloji kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(2), 56-66.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.42

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.