Müziğin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Başarı Duyguları ve Öz-yeterlik İnançları Üzerine Etkisi

Yafes Can, Meral Güven
122 55

Öz


Bu çalışma müzik eşliğinde yapılan İngilizce derslerinin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin özyeterlik inançları ve başarı duyguları üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sıralı açıklayıcı tasarım kullanılmıştır. Nicel verileri toplamak için deneysel desen, nitel verileri toplamak için yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Çalışma Türkiye’de bir lisede öğrenim gören 53 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney esnasında İngilizce derslerinde arka planda müzik kullanılmıştır. Çalışma, arka plan müziğinin kullanılmasının, başarı duygularında olumlu bir farklılığa yol açtığını, ancak öz-yeterlik inançlarına herhangi bir fark yaratmadığını ortaya çıkarmıştır. Öğrenme stilleri açısından ayrıştırma ve yerleştirme stiline sahip öğrencilerde ders keyif duygusunda olumlu yönde etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ders sıkılma duygusu açısından uygulama ayrıştırma stiline sahip öğrenciler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Nitel süreçlerden elde edilen veriler de bunu doğrulamıştır. Nitel veriler uygulamanın mutluluk, keyif, heyecan, sıkılma, öfke duyguları ve motivasyon, derse bağlanma ve aktif katılım üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Öğrenciler genel olarak arka plan müziğini desteklemişlerdir.

Anahtar Kelimeler


Dil öğretimi, Özyeterlik inancı, Başarı duyguları, Öğrenme stilleri, Derste müzik

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Can, Y. & Güven, M. (2020). The effects of music on achievement emotions and self-efficacy beliefs of students who have different learning styles. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(2), 95-113.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.39

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.