Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Büşra Beste Güzel, Hüseyin Çakır, Yeliz Çelen
190 46

Öz


Bu çalışmanın amacı, Youtube üzerinden verilen video destekli keman derslerinin keman eğitimine olan katkısını saptamaktır. Bu çalışma kapsamında, çalışma grubunu 25 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaşları 10 ile 11 yaş arasındadır. Bu çalışma grubundaki öğrencilerin hiç biri keman eğitimi almamıştır. Öğrencilerle ilk hafta keman eğitimine yönelik dersler verilmiştir. İkinci haftadan itibaren Youtube üzerinden yayınlanan keman dersleri 11 hafta boyunca öğrencilere izletilmiştir. Öğrencilere Youtube üzerindeki videolara ek olarak bireysel çalışmalarına yönelik performans görevleri verilmiştir. Bu çalışmalar kontrol altında takip edilmiştir. Öğrencilere 12 hafta süren bireysel performans görevleri ve video dersleri sonunda anket ve gözlem formları uygulanmıştır. Anket soruları 17 adet sorudan oluşmaktadır. Anket soruları öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda, Öğrenciler tarafından izlenen Youtube videolarının öğrencilerin keman eğitimine olumlu katkısı olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrenciler Youtube videoların hatırlamada kolaylık sağladığını bildirmişlerdir. Youtube videolarının öğrencilere keman eğitimine yönelik görsel ve işitsel olarak destek verdiği sonucuna varılmıştır. Keman eğitimi psiko-motor süreçleri kapsadığından, video derslerin keman eğitimi için yeterli olmadığı ve bireysel dersler ile desteklenmesi gerektiği düşüncesindedir.

Anahtar Kelimeler


Video destekli, Öğretim, Keman öğretimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Güzel, B.B., Çakır, H., & Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), 31-43.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v4i1.37

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.