Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tufan İnaltekin, Hakan Akçay
114 31

Abstract


Fen bilimleri eğitiminde aile katılımı, öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara ulaşmasında ailenin bilişsel, sosyal ve duyuşsal yönden desteğini içermektedir. Ailenin çocuklarının öğrenmelerine katılması, çocukların fen öğrenme becerisi ve ilgisini geliştirmek bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin fen öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin doğusundaki Kars ilinde dört ortaokuldan 6. sınıf 78, 7. sınıf 84 ve 8. sınıftan 81 olmak üzere toplam 243 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama çalışmasını içermektedir. Araştırmanın verileri, “Aile Katılımı Öğrenci Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Veriler, nicel analiz metotları kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin ev ödevleri ve etkinliklerine ailenin aktif katılımının sınıf düzeyi artıkça zayıfladığını göstermiştir. Araştırmanın sonuçları, ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin fen bilimleri öğrenme süreçlerine bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğinin zayıfladığını ortaya koymuştur. Özellikle ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin ortaöğretime geçiş için hazırlandıkları düşünüldüğünde fen bilimleri eğitiminde bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğine daha fazla ihtiyacı olacaktır. Bu bağlamda ailelerin, çocuklarının fen bilimleri eğitimine daha fazla ve bilinçli katılımlarının sağlanmasına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Keywords


Science education, Family involvement, Middle-school students

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


İnaltekin, T. & Akçay, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), 1-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.