Çevrimiçi Sosyal Eğitim Platformlarının Kullanılabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemi Örneği

Yasemin Bertiz
219 108

Abstract


Bu araştırmanın amacı FATİH Projesi kapsamında hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web portalının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve kullanılabilirlik sorunlarının belirlenerek çözüm önerileri getirilmesidir. Bu amaçla ilköğretim ikinci kademe 5. sınıf öğrencilerinin sistemi ne kadar kullanılabilir bulduğu incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Konya il merkezinde eğitim veren bir ortaokulun 5. sınıfında öğrenim gören 60 kişi oluşmaktadır. Çalışma, kullanıcıların EBA web portalını kullanma sıklıklarını, sistemle ilgili görüşlerini ve memnuniyet düzeylerini ortaya çıkarma şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel yöntemler kapsamında, “genel tarama” modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, frekans, yüzde, standart sapma ve tek yönlü kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılmıştır Araştırmanın sonunda; sistemin kullanılabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda kullanılabilirlik sorunları belirlenmiş ve bunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.


Keywords


Kullanılabilirlik, Kullanılabilirlik değerlendirmeleri, İnsan bilgisayar etkileşimi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Bertiz, Y. (2017). Çevrimiçi sosyal eğitim platformlarının kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi örneği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(2), 63-76.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.