Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreci Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Test Geliştirme Çalışması

Fatma Şahin, Mehtap Yıldırım, Hikmet Sürmeli, İlknur Güven
466 73

Öz


Bu çalışmanın amacı; okulöncesi döneme uygun bilimsel süreç becerilerinin kazanımları ile paralel hazırlanmış, okulöncesi dönemde ilkokula hazırlık sınıfında olan öğrencilerin BSB’lerini ölçmeye yönelik geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir bilimsel süreç becerileri testi (BSBT) geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini 2015–2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan dört farklı ana okulda öğrenim gören toplam 212 okulöncesi hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada test geliştirme çalışmalarında kullanılan, test maddelerinin yazılması, pilot uygulamalar, geçerlilik, güvenirlik ve madde analizi şeklinde adımlar takip edilmiş ve sırasıyla sunulmuştur. Çalışma kapsamında ilk etapta 20 madde halinde hazırlanan, analizler sonunda toplam 16 maddeden oluşan 12’si çoktan seçmeli 3’ü açık uçlu ve 1’i performansa dayalı sorudan oluşan bir test oluşturulmuştur. Daha sonra testin geçerlik, güvenirlik ve madde analizlerini yapabilmek için dört ayrı okulda öğrenim gören; toplam 180 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilere göre testin yapı geçerliğini test etmek için hipotez test tekniği ve öğelerin iç tutarlılığının güvenilirliğini test etmek için Kuder Richardson-20 (KR-20) ve Cronbach Alfa güvenilirliği kullanılmıştır. Maddelerin zorluk ve ayrımcılık indeksleri madde analizi ile hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi öğrencileri, Bilimsel süreç becerileri, Test geliştirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Şahin, F., Yıldırım, M., Sürmeli, H., & Güven, İ. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreci becerilerinin değerlendirilmesi için bir test geliştirme çalışması. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 124-138.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i2.19

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.