Biyoloji Öğretmen Adaylarının Derslerde Bilim Tarihi Kullanımına Yönelik Algıları

Çiçek Dilek Bakanay, Burcu Gülay Güney
274 55

Öz


2007 yılından itibaren biyoloji öğretim programında da etkin bir şekilde yer almaya başlayan bilim tarihi; bireyler ve olayların kronolojik sıralamasını içeren bir ek kaynaktan çok kavramsal, prosedürel ve bağlamsal anlamda pek çok kazanım için kolaylaştırıcı ve etkin bir öğretim yöntemidir. Tüm bu gelişmelere karşın öğretmenler için bilim tarihi oldukça yeni bir alandır. Eğitimde, öğretim programlarında yer alan hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir öneme sahip olan öğretmenlerin, bilim tarihine olan algıları bu nedenle önem taşımaktadır. Geleceğin biyoloji öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının bilim tarihinin derslerde kullanımına yönelik algılarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, biyoloji öğretmenliği son sınıfında öğretimine devam eden 25 öğretmen adayı ile çalışılmıştır.  Öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik algılarını belirlemek için Wang ve Marsh (2002) tarafından geliştirilmiş olan Eğitimde Bilimin Tarihi anketi uygulanmıştır. 13 sorudan oluşan anket 5’li Likert ölçeği kullanmaktadır. Anketten elde edilen veriler SPSS 15 programı ile betimsel analizleri gerçekleştirilmesinin ardından öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ile bilim tarihine yönelik algıları derinlemesine analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında; biyoloji öğretmen adaylarının bilim tarihini sıklıkla kavramsal amaçlara yönelik kullanım algıları olduğu görülürken öğretimi zenginleştirici ve destekleyici bir kaynak olarak ele aldıkları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Bilim tarihi, Öğretmen adayı, Algı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bakanay, Ç. D. & Güney, B. G. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının derslerde bilim tarihi kullanımına yönelik algıları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 109-115.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i2.17

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.