Öğretmenlerin Dijital Yeterliliklerinin İncelenmesi

Döne Köksal, Suzan Canlı
131 41

Öz


Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin dijital yeterlilik algılarını incelenmektir. Araştırmada anlık tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 149 öğretmenden oluşmuştur.  Araştırmanın verileri “Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Normal dağılım göstermediği belirlenen verilerin analizinde betimsel istatistik analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin dijital yeterlilik algılarının ölçeğin tamamında, Mesleğinde Dijital Becerilerin Kullanımı, Öğretme ve Öğrenme, Öğrencilerin Dijital Yetkinliklerinin Kolaylaştırılması boyutlarında Bütünleştirici; Dijital Kaynaklar, Değerlendirme, Öğrencilerin Güçlendirilmesi boyutlarında Kâşif düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş ve branş değişkenleri öğretmenlerin dijital yeterliliğinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Görev yapılan okul türü değişkeni sadece Mesleğinde Dijital Becerilerin Kullanımı boyutunda anlamlı farklılık oluşturmuştur. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin dijital yeterlilikleri istenilen seviyede değildir. Bununla birlikte, öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri açısından daha yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Dijitalleşme; Eğitim; Öğretim; Öğretmen; Dijital yeterlilik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Köksal, D. & Canlı, S. (2024). Öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin incelenmesi [Examination of Teachers’ Digital Competencies]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 1-21.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.102

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2024 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

  
      13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.