Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Munise Seçkin Kapucu
182 29

Abstract


Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla araştırmacılar tarafından farklı konularda birçok eğitim araştırması yapılmaktadır. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarından yararlanmalarında bu araştırmalara karşı tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada var olan durumu saptamaya yönelik tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Eskişehir ili merkez ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan 48 fizik, 33 kimya, 56 biyoloji olmak üzere toplam 137 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım (2013) tarafından geliştirilen öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik “Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)” olarak adlandırılan 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının cinsiyete, ortaöğretimin türüne, eğitim araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna ve branşlara göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.


Keywords


Fen bilimleri öğretmenleri, Tutum ölçeği, Tarama modeli

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Seçkin Kapucu, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 1-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.